لیست آزمون های کلید خودکار مینیاتوری مطابق با استاندارد ملی 2611
آزمون دوام ونشانه گذاری خواص دی الکتریک دوام مکانیکی و الکتریکی حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی
قابلیت اطمینان وضعیت پیچها،اجزای هادی جریان واتصالات افزیش دما آزمون 28 روزه مشخصه قطع خودکار
قابلیت اطمینان وضعیت ترمینالها برای اتصال به هادیهای خارج از قطع کننده مقاومت در برابر تکان و ضربه مکانیکی مقاومت در برابر گرما مقاومت در برابر زنگ زدگی
مقاومت در برابر گرمای غیر عادی و آتش