باسلام
آیدی رسمی اینستاگرام شرکت پارس شعاع توس به 
ParsShoaToos تغییر کرد.