باسلام
آیدی رسمی آپارات گروه پارس شعاع به 
ParsShoaCO تغییر کرد.